Schakel JavaScript in

JavaScript is uitgeschakeld in de browser. Zonder JavaScript zal deze site niet werken.

Algemene voorwaarden

Opgesteld op 07 juni 2024

Naam fotograaf:Raymond Steenwijk
Adres:Kwikstaartlaan 42 – D9103, 3704GS Zeist
Website: raymondsteenwijk.com

ARTIKEL 1 – Definities

Opdrachtgever:De persoon of het bedrijf die/dat aan de fotograaf opdracht geeft tot het maken van foto’s.
Fotograaf:Raymond Steenwijk Fotografie gevestigd te Zeist ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 93651252.
Opdracht:  De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf tot het maken van foto’s, inhoudende de aard, omvang en voorwaarden van de opdracht.
Foto’s:De door de fotograaf gemaakte foto’s in digitale of analoge vorm.
Auteursrecht:Het recht van de fotograaf op de foto’s, zoals bedoeld in de Auteurswet.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de fotograaf aanvaardt.
Afwijkende afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
De opdrachtgever verklaart door het aangaan van de opdracht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

ARTIKEL 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 • De fotograaf brengt een offerte uit op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 • De opdracht komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de offerte door de opdrachtgever.
 • De fotograaf behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of nadere voorwaarden te stellen.

ARTIKEL 4 – Uitvoering van de opdracht

 • De fotograaf zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren en conform de met de opdrachtgever overeengekomen afspraken.
 • De opdrachtgever dient alle benodigde medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde materialen en informatie.

ARTIKEL 5 – Levering van de foto’s

 • De foto’s worden in digitale of analoge vorm aan de opdrachtgever geleverd, tenzij anders overeengekomen.
 • De levertijd wordt schriftelijk overeengekomen.
 • De opdrachtgever dient de foto’s binnen 14 dagen na levering te controleren op fouten en gebreken.
 • Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na levering geen schriftelijke klachten heeft ingediend, worden de foto’s geacht te zijn geaccepteerd.

ARTIKEL 6 – Betaling

 • De verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 • De fotograaf is bevoegd om bij niet tijdige betaling de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten.

ARTIKEL 7 – Auteursrecht

 • Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf.
 • De opdrachtgever verkrijgt door het aangaan van de opdracht een gebruiksrecht op de foto’s voor de met de fotograaf overeengekomen doeleinden.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de foto’s te kopiëren, te publiceren of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 • De fotograaf heeft het recht om de foto’s te gebruiken voor publicitaire doeleinden, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 8: Annulering

 • De opdrachtgever kan de opdracht tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos annuleren.
 • Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert na 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever verschuldigd:
  • 50% van de overeengekomen prijs indien de opdracht nog niet is begonnen;
  • 75% van de overeengekomen prijs indien de opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd;
  • 100% van de overeengekomen prijs indien de opdracht volledig is uitgevoerd.
 • De fotograaf kan de opdracht annuleren indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit:
  • Onjuiste of onvolledige informatie
  • Onverwachte weersomstandigheden;
  • Verlies of beschadiging van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen;
  • Derden die door de opdrachtgever worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 10 – Klachten

 • De opdrachtgever dient klachten over de foto’s binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de fotograaf te melden.
 • De fotograaf zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling nemen en een oplossing trachten te vinden.
 • Indien de fotograaf en de opdrachtgever niet tot een oplossing kunnen komen, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Fotografie.

ARTIKEL 11 – Geschillen

 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de
  Geschillencommissie Fotografie.
 • Het oordeel van de Geschillencommissie Fotografie is bindend voor beide partijen.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – Vindplaats

 • Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van de fotograaf.

ARTIKEL 14 – Wijzigingen

 • De fotograaf is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen door de Geschillencommissie Fotografie.
 • De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op de website van de fotograaf.